NPCI DISCLAIMER

  • PRIVACY COMPLIANCE INSTITUUTNEDERLANDS PRIVACY COMPLIANCE INSTITUUT (NPCI)


NPCI DISCLAIMER

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt het Nederlands Privacy Compliance Instituut (verder te noemen NPCI) geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de NPCI-website. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de NPCI-website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen. Het gesloten deel van de NPCI-website is alleen toegankelijk voor relaties van het NPCI. Ook voor de informatie op dit deel van de website is het bovenstaande van toepassing.

NPCI DISCLAIMER E-MAILVERKEER

De informatie verzonden door het NPCI door middel van een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het NPCI, niet toegestaan. Het NPCI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of de gevolgen daarvan, noch is zij aan de inhoud van dit e-mailbericht op enigerlei wijze gebonden. Indien u per vergissing een e-mailbericht van het NPCI heeft ontvangen, wordt u verzocht het desbetreffend bericht te vernietigen en contact op te nemen met de afzender van het desbetreffend bericht. U kunt natuurlijk ook een emailbericht sturen naar contact@privacycompliance.institute.